EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

 

HARMONOGRAM, OGÓLNE ZASADY,

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

przedmiot

Data

godzina

Czas trwania

W przypadku uczniów z dostosowaniami czas wydłużony

Język polski

23 maja

wtorek

9:00

120 minut

do 180/210 minut

Matematyka

24 maja

środa

9:00

100 minut

do 150 minut

Język angielski / niemiecki

25 maja

czwartek

9:00

90 minut

do 135 minut

 

TERMIN DODATKOWY

przedmiot

Data

godzina

Czas trwania

W przypadku uczniów z dostosowaniami czas wydłużony

Język polski

12 czerwca

poniedziałek

9:00

120 minut

do 180/210 minut

Matematyka

13 czerwca

wtorek

9:00

100 minut

do 150 minut

Język angielski / niemiecki

14 czerwca

środa

9:00

90 minut

do 135 minut

 

Termin ogłoszenia wyników - 3 lipca 2023r.

Termin przekazania zaświadczeń do szkół - 6 lipca 2023r.

Termin wydania uczniom zaświadczeń (piszących w terminie pierwszym i drugim) – 6 lipca 2023r.

Kody dostępu do sprawdzenia wyników egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają od wychowawców w czasie rozdania świadectw.

 

Ogólne zasady obowiązujące przed egzaminem ósmoklasisty

  1. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.
  2. Wolno wnieść wyłącznie przybory – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), w przypadku matematyki dodatkowo linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
  4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać ją w razie potrzeby.
  5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
  6. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
  7. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.
  8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczący zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
  9. Uczeń, który jest chory (a nie ma przeciwskazań, aby uczestniczyć w egzaminie), może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
  10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM --> PRZECZYTAJ

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Bernardyńska 4
35-069 Rzeszów
NIP 813 26 43 555

tel. +48 17 748 20 20
email: sekretariat@sp1.resman.pl

 

PARTNERZY

bilingual_future_logo_placowka_partnerska_PL.png YHE_partner_merytoryczny_logo_2017.jpgCopyright © 2022 SP1 Rzeszów / design by drMroo