REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM ADAMA MICKIEWICZA

W RZESZOWIE

Biblioteka składa się z:

- wypożyczalni
- kącika czytelniczego
- pracowni multimedialnej (4 stanowiska z dostępem do Internetu)

 

1. Cele i zadania biblioteki szkolnej

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną która:

wspomaga realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
kształtuje kulturę czytelniczą,
wspiera tworzenie warsztatu pracy nauczycieli,
wspiera przygotowanie uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.
Do zadań biblioteki szkolnej należy:

 • popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży, nowości wydawniczych,
 • systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym i grupowym,
 • informacja bibliograficzna z wykorzystaniem tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,
 • komputeryzacja biblioteki w oparciu o program MOL,
 • renowacja i konserwacja księgozbioru,
 • wystawki tematyczne i okolicznościowe.

 

2. Zbiory

Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów:

 • dokumenty piśmiennicze: wydawnictwa informacyjne, lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, literaturę popularnonaukową, wybrane pozycje z literatury pięknej, wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa, czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma dla nauczycieli
 • dokumenty niepiśmienne: nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD), materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły, filmy dydaktyczne popularnonaukowe, edukacyjne programy komputerowe.

 

3. Organizacja pracy / udostępniania zbiorów

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły, inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora.

Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zostaje zapoznany z regulaminem biblioteki szkolnej.
Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów.
Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) oraz czasopisma udostępnia się tylko w czytelni, pozostałe książki można wypożyczać do domu.

W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

 

 

Zasady korzystania z wypożyczalni

 • Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym w godzinach wyszczególnionych na drzwiach, wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Każdy uczeń może wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych.
 • Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma zapotrzebowania na tę książkę.
 • Jeżeli uczeń nie zwróci książki( książek) w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
 • Przed wypożyczeni należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
 • Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest wypożyczenie zbiorów audiowizualnych uczniom przygotowującym się do konkursów.
 • Wszystkie wypożyczone książki oraz inne zbiory biblioteki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

 

Zasady korzystania z kącika czytelniczego

 • Z kącika mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 • Korzystający z kącika czytelniczego są zobowiązani każdorazowo zgłosić bibliotekarzowi wejście oraz wyjście.
 • Podczas pracy w kąciku czytelniczym należy zachować ciszę.
 • W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 • Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na stoliku oraz do księgozbioru podręcznego, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
 • Przed opuszczeniem kącika czytelniczego czasopisma oraz książki z księgozbioru podręcznego należy odłożyć na właściwe miejsce, pozostałe pozycje zwrócić bibliotekarzowi.

 

Zasady korzystania z pracowni multimedialnej

Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.

 • Komputery włącza, wyłącza, loguje wyłącznie bibliotekarz.
 • Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
 • Prawo do korzystania z ICIM mają wszyscy czytelnicy w godzinach pracy biblioteki z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
 • Przed przystąpieniem do pracy należy czytelnie wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 • Przy każdym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba, czas korzystania z ICIM jest ograniczony do 45 minut.
 • Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do zachowania ciszy, oraz pozostawienia po sobie porządku.
 • W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 • Zabrania się instalowania własnych programów, kopiowania oprogramowania, korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji, korzystania ze sklepów internetowych, komunikatorów internetowych czy portali społecznościwych.
 • W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z ICIM na czas określony przez opiekuna pracowni.

 

4. Obowiązki dyrektora szkoły, nauczycieli wobec biblioteki

Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

 • Właściwą obsadę personalną biblioteki
 • Odpowiednie wyposażenie pomieszczeń biblioteki warunkujące prawidłową pracę
 • Zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki
 • Zarządzanie skontrum biblioteki, dbałość o protokolarne przekazywanie zbiorów przy zmianie pracownika
 • Ustalenie trybu postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem
 • Inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej
 • Zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki

 

Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:

 • Znajomość zbiorów dotycząca nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji
 • Współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów
 • Współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych, kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej
 • Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeb czytania, zwłaszcza u uczniów stroniących od książki i biblioteki
 • Pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone
 • Analizowanie działalności biblioteki, formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki, opiniowanie regulaminu oraz propozycji uzupełnienia zbiorów

 

5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Praca pedagogiczna

 • Udostępnianie zbiorów,
 • Pomoc w wyszukiwaniu informacji,
 • Indywidualne doradztwo w wyborze lektur,
 • Pomoc w samokształceniu,
 • Realizacja programu nauczania w szczególności w zakresie edukacji czytelniczo-medialnej przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
 • Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa.

Praca organizacyjna

 • Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
 • Ewidencja i opracowanie zbiorów,
 • Klasyfikowanie według systemu,
 • Selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
 • Organizacja warsztatu informacyjnego (kartoteki, teczki tematyczne, komputerowa baza danych).

Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców, sponsorów i innych ofiarodawców.