Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Ośrodkiem interwencji kryzysowej
 • Komendą Miejską Policji -Referatem do spraw patologii i przestępczości nieletnich
 • Sądem Rejonowym- III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;
 • nie radzą sobie z nauką
 • potrzebują pomocy i rady;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • chcą podzielić się swoją radością, sukcesem;

   Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole, problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • chcą uzyskać informacje dotyczące pomocy dla swoich dzieci;

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w analizie opinii i orzeczeń o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;
 • wsparcia w rozmowach z rodzicami;