8:00 - 8:30  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela: Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze - rozwijające umiejętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe. Ćwiczenia poranne.

8:30 - 9:00  Śniadanie. Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higieniczno - sanitarnych.  Wdrażanie zasad zdrowego żywienia, itp. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.

9:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; realizowanie planu pracy w oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.

10:00 - 10:30 Spacery ,zabawy na placu zabaw; Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie na boisku, w parku itp.

10:30 - 11:00  Obiad: pierwsze danie. Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higieniczno - sanitarnych. 

11:00 - 12:00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela: Zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

12:00 - 13:00 Czynności organizacyjne: Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych. 

13:00 - 13:30 Obiad: drugie danie, podwieczorek. Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higieniczno - sanitarnych.

13:30 - 14:00 Gry i zabawywspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka z otaczającym go światem.

14:00 - 16:00  Zajęcia popołudniowe: Prowadzenie różnych form wypoczynku. Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej. Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka. Zabawy rozwijające zainteresowania dziecka.

16:00 - 16:45 Rozchodzenie się dzieci do domu: Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze - rozwijające umiejętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.