Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

O PROJEKCIE

https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – Zakupione pomoce dydaktyczne

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie przystąpiła do programu w 2021 roku. W programie obecnie uczestniczy 260 uczniów. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 83750 zł. na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które wzbogaciły wyposażenie szkoły. 

Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości z pewnością uatrakcyjni zajęcia szkolne, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na obowiązkowych zajęciach. Zgodnie z wymogami oznakowaliśmy sprzęt i udostępniliśmy go nauczycielom oraz uczniom.