764546

FORMY PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 Dzieci, które nie mogą zostać odebrane przez rodziców bądź opiekunów bezpośrednio po lekcjach, spędzają czas w świetlicy szkolnej. Podzielone zostają na grupy, tak aby móc w spokoju spędzić czas. O ile dopisuje pogoda wychodzą z wychowawcami na boisko szkolne, a także jedzą obiad oraz odrabiają zadania domowe.

Nauczyciele świetlicy organizują uczniom zajęcia tematycznie związane z aktualnymi wydarzeniami. Dzieci biorą udział w konkursach wiedzy, spotkaniach z literaturą, zajęciach plastycznych, a także w grach i zabawach ruchowych. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Rodzaje zajęć na świetlicy szkolnej:

 • zajęcia plastyczno-techniczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, orgiami)
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą
 • zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne)
 • konkursy (tematyczne, wiedzy, quizy)
 • gry i zabawy ruchowe (gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia ogólnorozwojowe)

Nauczyciele w czasie zajęć świetlicowych prowadzą z uczniami pracę wyrównawczą. Kształtują postawy oraz uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne.

Zajęcia na świetlicy dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania poziomu wiedzy. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, uzupełniają wiedzę korzystając z pomocy kolegów lub w trakcie indywidualnej pracy z nauczycielem. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które później zdobią sale świetlicowe.

Cele działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1:

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, udzielanie uczniom pomocy w nauce,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do samodzielnej nauki,
 • zagospodarowanie wolnego czasu; rekreacja,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów tego potrzebujących
 • kształcenie nawyków samodzielnej pracy umysłowej oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych zajęć
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym oraz samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, zapewnianie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • pomoc dzieciom przybyłym do naszego kraju z Ukrainy w adaptacji do polskich warunków i polskiej szkoły poprzez zapewnienie im wszechstronnej opieki poza czasem lekcyjnym i pomoc wspierającą rozwój psychofizyczny. Czas spędzany przez dzieci obu krajów w świetlicy szkolnej często owocuje nawiązywaniem przyjaźni polsko-ukraińskiej, a to z kolei sprzyja doskonaleniu umiejętności porozumiewania się w j. polskim oraz wymianą doświadczeń z życia codziennego obu społeczeństw,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy współpracy z wychowawcami klas I – III.

34523465