Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  

Świetlica szkolna pracuje codziennie w godzinach 6:30-17:00.

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci (rodziców pracujących) na podstawie kart zgłoszeń. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub opiekunów, w innym przypadku konieczne jest pisemne upoważnienie rodziców.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele.

 

Rodzaje zajęć na świetlicy szkolnej: 

 • zajęcia plastyczno-techniczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, orgiami),
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne),
 • konkursy (tematyczne, wiedzy, quizy),
 • gry i zabawy ruchowe (zręcznościowe, zespołowe).

Nauczyciele w czasie zajęć świetlicowych prowadzą z uczniami pracę wyrównawczą. Kształtują postawy oraz uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne.

Zajęcia na świetlicy dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania poziomu wiedzy. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, uzupełniają wiedzę korzystając z pomocy kolegów lub w trakcie indywidualnej pracy z nauczycielem. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które później zdobią sale świetlicowe.

 

Cele działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1:

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, udzielanie uczniom pomocy w nauce,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do samodzielnej nauki,
 • zagospodarowanie wolnego czasu; rekreacja,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów tego potrzebujących
 • kształcenie nawyków samodzielnej pracy umysłowej oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych zajęć,
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym oraz samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, zapewnianie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • pomoc dzieciom przybyłym do naszego kraju z Ukrainy w adaptacji do polskich warunków i polskiej szkoły poprzez zapewnienie im wszechstronnej opieki poza czasem lekcyjnym i pomoc wspierającą rozwój psychofizyczny. Czas spędzany przez dzieci obu krajów w świetlicy szkolnej często owocuje nawiązywaniem przyjaźni polsko-ukraińskiej, a to z kolei sprzyja doskonaleniu umiejętności porozumiewania się w języku polskim oraz wymianą doświadczeń z życia codziennego obu społeczeństw, organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy współpracy z wychowawcami klas I- III.